mrinfo: Display adresy IP w formacie numerycznym ....


... Przykłady polecenia "mrinfo"
... "mrinfo" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mrinfo"

Polecenie: "mrinfo" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "mrinfo"

Należy pamiętać, że korzystanie z mrinfo może nie być już obsługiwane w nowoczesnych wersjach systemu Windows. `mrinfo`to narzędzie wiersza poleceń używane w systemach Windows w celu dostarczania informacji o stanie routerów i hostów multiemisji w sieci. Oto pomoc na to`mrinfo`-Komenda:

mrinfo -A IPAddress [-s SourceIPAddress] [-n] [-p UDPport] [-d] [-v] [-h]

Argumenty: -`-A IPAddress`: Adres IPv4 lub IPv6 docelowego routera multiemisji. -`-s SourceIPAddress`: Adres IPv4 lub IPv6 hosta źródłowego. Ten parametr jest opcjonalny. -`-n`: Wyświetla wyniki w formie numerycznej. -`-p UDPport`: Określa port UDP, przez który żądanie jest wysyłane do docelowego routera multiemisji. -`-d`: Włącza tryb debugowania. -`-v`: Wyświetla szczegółowe informacje. -`-h`: wyświetla pomoc. Przykład:

mrinfo -A 239.1.1.1 -s 192.168.1.2 -p 9876

W tym przykładzie`mrinfo`używany do podawania informacji o routerze multiemisji wraz z adresem`239.1.1.1`odzyskać. Żądanie jest wysyłane ze źródłowego adresu IP`192.168.1.2`wysłany, a port UDP jest otwarty`9876`ustawić. Proszę to zanotować`mrinfo`zwykle używane do diagnozowania problemów z multiemisją w sieciach.

"mrinfo" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby] 
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie 
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie 
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP 
(domyslnie = 0) 
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mrinfo"

Podczas korzystania z`mrinfo`polecenia, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Uprawnienia : W zależności od konfiguracji systemu użytkownik, który`mrinfo`może mieć określone uprawnienia do uzyskiwania informacji o multiemisji. Upewnij się, że użytkownik ma niezbędne uprawnienia. 2. Ustawienia zapory : Sprawdź ustawienia zapory, aby upewnić się, że używany jest port UDP`mrinfo`jest używany, nie jest zablokowany.`mrinfo`zwykle używa protokołu UDP do komunikacji. 3. Konfiguracja routingu multiemisji : Upewnij się, że konfiguracja routingu multiemisji jest prawidłowo skonfigurowana w Twojej sieci. Jeśli`mrinfo`nie zwraca żadnych informacji, może to wskazywać na problemy z routingiem multiemisji. 4. Adresy IP i porty : Sprawdź, czy podane adresy IP i porty UDP są prawidłowe. Przyczyną mogą być nieprawidłowe adresy lub porty`mrinfo`nie można odzyskać żadnych informacji. 5. Dodaj wyjątki zapory : Jeśli używasz zapory ogniowej w swoim systemie, dodaj wyjątek dla portu UDP używanego`mrinfo`Jest używane. Pomoże to uniknąć problemów z komunikacją. 6. Użyj trybu debugowania : Jeśli to konieczne, możesz włączyć tryb debugowania (`-d`), aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje podczas wykonywania`mrinfo`pozyskać. Może to być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. 7. Zgodność wersji : Upewnij się, że wersja`mrinfo`w Twoim systemie jest kompatybilny z używaną infrastrukturą sieciową. Niezgodności mogą prowadzić do nieoczekiwanego zachowania. 8. Zrozumienie topologii sieci : Zrozumienie topologii sieci i lokalizacji routera multiemisji. Ważne jest, aby w żądaniu użyć poprawnych adresów IP i portu. Jeśli nie masz pewności, zalecamy zapoznanie się z dokumentacją sieci i pomocą`mrinfo`Konsultować.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia mrinfo - Display adresy IP w formacie numerycznym ....

HTTP: ... console/pl/098.htm
0.14
13795

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

Convert the IKEA DUKTIG play kitchen onto castors!

A certificate was explicitly blocked by the issuer!

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

Die Systemkonfiguration Tools in Windows starten (11, 10, 8.1 u 7)!

Deactivating the storage space analysis in AutoStart under Windows 11, 10, 8.1, ...!(0)