DRIVERQUERY: Wyswietla biezacy stan i wlasciwosci sterownika urzadzenia.


 


... Przykłady polecenia "DRIVERQUERY"
... "DRIVERQUERY" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DRIVERQUERY"

Polecenie: "DRIVERQUERY" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "DRIVERQUERY"

Oto kilka przykładów`DRIVERQUERY`-Polecenie w wierszu poleceń systemu Windows z objaśniającymi komentarzami: Przykład 1: Pokaż wszystkie zainstalowane sterowniki:

DRIVERQUERY

To polecenie wyświetla listę wszystkich zainstalowanych sterowników w systemie. Wyświetlane są takie informacje, jak nazwa modułu, nazwa wyświetlana, typ, tryb rozruchu i stan sterowników. Przykład 2: Pokaż szczegółowe informacje o konkretnym kierowcy:

DRIVERQUERY /V /FO LIST /FI "MODUŁY eq ntoskrnl.exe"

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o sterowniku o nazwie modułu „ntoskrnl.exe”. Opcje`/V`wyświetlić szczegółowe informacje i`/FO LIST`formatuje dane wyjściowe jako listę. Przykład 3: Zapisz listę sterowników do pliku tekstowego:

DRIVERQUERY /FO TABLE > Lista kierowców.txt

Tutaj lista zainstalowanych sterowników jest zapisana w pliku tekstowym o nazwie „Driverlist.txt”. Opcja`/FO TABLE`formatuje dane wyjściowe jako tabelę. Przykład 4: Pokaż tylko aktywnych kierowców:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "STATUS eq Running"

To polecenie wyświetla listę wszystkich aktywnych (działających) sterowników. Opcja`/FI "STATUS eq Running"`filtruje sterowniki według ich statusu. Przykład 5: Filtrowanie sterowników według typu:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"

Tutaj pokazane są tylko sterowniki trybu jądra. Opcja`/FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"`filtruje sterowniki według typu obrazu. Przykład 6: Eksportuj informacje o kierowcy jako plik CSV:

DRIVERQUERY /FO CSV > Informacje o kierowcy.csv

To polecenie eksportuje informacje o sterowniku do pliku CSV o nazwie „driverinformation.csv”. Może to być przydatne do dalszego przetwarzania danych w programach arkuszy kalkulacyjnych. Te przykłady powinny dać ci wgląd w sposób użycia`DRIVERQUERY`polecenie, aby uzyskać informacje o sterownikach w systemie Windows. Należy pamiętać, że w celu uzyskania dostępu do niektórych informacji o sterownikach mogą być wymagane uprawnienia administracyjne.

"DRIVERQUERY" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


DRIVERQUERY [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V] 
Opis:
Umozliwia administratorowi wyswietlenie listy 
zainstalowanych sterowników urzadzen.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do 
podlaczenia.

/U [domena\]uzytk Okresla kontekst uzytkownika, 
w którym ma byc wykonane to 
polecenie.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego 
kontekstu uzytkownika.

/FO format Okresla typ danych wyjsciowych do 
wyswietlenia.
Prawidlowe wartosci, które moga byc 
przekazane
z tym przelacznikiem: "TABLE", 
"LIST", "CSV".

/NH Okresla, ze "Naglówek kolumny" nie 
powinien byc wyswietlany. 
Prawidlowe 
tylko dla formatu "TABLE" i "CSV".

/SI Podaje informacje o sterownikach 
podpisanych.

/V Wyswietla wynik w trybie pelnym. 
Nieprawidlowy dla sterowników 
podpisanych.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S adres_IP /U uzytkownik /V 
DRIVERQUERY /S system /U domena\uzytkownik /P haslo /FO LIST

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "DRIVERQUERY"

Gdy mamy do czynienia z tym`DRIVERQUERY`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Przywileje administracyjne:`DRIVERQUERY`polecenie wyświetla szczegółowe informacje o sterownikach, które mogą wymagać uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otwierasz Wiersz Poleceń z uprawnieniami administratora. 2. Różne wykonanie w różnych wersjach systemu Windows: Obsługiwane opcje i formatowanie wyjściowe mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Sprawdź dokumentację dotyczącą konkretnej wersji systemu Windows. 3. Zanotuj opcje filtrów i formatów: Polecenie obsługuje różne opcje filtrowania i formatowania danych wyjściowych (`/FI`,`/FO`). Rozważ możliwe kombinacje i wybierz te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. 4. Zrozumienie statusu i typu sterownika: Poznaj inny status (`Running`,`Stopped`itp.) i opcje typu (`Kernel Mode Driver`,`File System Driver`itp.), aby skutecznie filtrować sterowniki. 5. Interakcja z innymi poleceniami: `DRIVERQUERY`można używać z innymi poleceniami, takimi jak`FIND`Lub`FINDSTR`można łączyć w celu dalszego filtrowania i wyszukiwania wyników. Może to być pomocne, jeśli szukasz konkretnych informacji. 6. Zapisz dane wyjściowe w plikach zewnętrznych: Możesz zapisać dane wyjściowe z`DRIVERQUERY`Zapisz w plikach zewnętrznych do wykorzystania w przyszłości lub analizy. Upewnij się, że formaty plików i opcje odpowiadają Twoim potrzebom. 7. Interpretacja wyników: Zrozum informacje, które`DRIVERQUERY`zapewnia. Obejmuje to takie informacje, jak nazwa modułu, nazwa wyświetlana, typ, tryb rozruchu i stan sterowników. Jeśli to konieczne, zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje. 8. Potencjalne zmiany w systemie: Polecenie wyświetla informacje o zainstalowanych sterownikach. Zachowaj ostrożność podczas podejmowania działań w oparciu o te informacje, szczególnie jeśli nie wiesz dokładnie, jak zmiany mogą wpłynąć na system. 9. Użyj w skryptach lub automatyzacji: `DRIVERQUERY`można używać w skryptach lub zadaniach automatyzacji. Upewnij się, że odpowiednio dostosowujesz opcje i rozumiesz wszystkie działania w kontekście, w którym są wykonywane. 10. Okresowa kontrola kierowcy: Może być pomocna`DRIVERQUERY`Uruchamiaj w regularnych odstępach czasu, aby monitorować zmiany w sterownikach i wcześnie identyfikować potencjalne problemy. Zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji firmy Microsoft dotyczącej oprogramowania`DRIVERQUERY`polecenie, aby uzyskać szczegółowe informacje i przypadki użycia specyficzne dla Twojej wersji systemu Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia DRIVERQUERY - Wyswietla biezacy stan i wlasciwosci sterownika urzadzenia.

HTTP: ... console/pl/076.htm
0.108
18341
Synchronisieren von Verzeichnissen in Q-Dir mit Hilfe von XCOPY.exe! Was ist TWAIN! Bei Windows-Dateien kann man die Uhrzeit bei Letzter Zugriff nicht ändern? Ich würde gerne den vollständigen Namen des Ordners auf der Registerkarte sehen? What is Digital Clock in Foreground and what is Always Foreground Forced? Ist Pointer-Stick nicht ein Scherzt-Programm, wer braucht sowas überhaupt? Why do the heart flakes rotate on the Windows Desktop OS? Can I use the 3D benchmark on XP as well as on Windows 10 and 11! Who needs a tool that rotates desktop images in 3D? Can I continue to use the mouse tracks / trails on Windows 11?(0)