mountvol: Oppretter, sletter eller fører opp et volummonteringspunkt.


... Eksemplene for kommandoen "mountvol"
... "mountvol" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "mountvol"-kommandoen

Kommandoen: "mountvol" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "mountvol"

De`mountvol`kommando i Windows Ledetekst brukes til å administrere volumer og vise informasjon om stasjonsbokstaver og volumpunkter. Her er noen eksempler på bruk av denne kommandoen: Eksempel 1: Vis alle monterte volumer:

mountvol

Denne kommandoen viser en liste over alle for øyeblikket monterte volumer med deres tilordnede stasjonsbokstaver og volumpunkter. Eksempel 2: Vis informasjon om en bestemt stasjonsbokstav:

mountvol C:

Mer detaljert informasjon om volumet koblet til stasjonsbokstaven "C:" vises her. Eksempel 3: Slett volumpunkt for et spesifikt volum:

mountvol C: /D

Denne kommandoen sletter volumpunktet for volumet med stasjonsbokstaven "C:". Eksempel 4: Opprette et volumpunkt for et spesifikt volum:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690BORTE}\

Denne kommandoen oppretter et volumpunkt for volumet med stasjonsbokstaven "C:". Volumpunktet settes til den angitte banen. Eksempel 5: Opprette et tomt volumpunkt:

mountvol D: /L

Denne kommandoen oppretter et tomt volumpunkt for stasjonsbokstaven "D:". Dette er nyttig hvis du vil angi et spesifikt volumpunkt for et volum. Merk: Merk at noen`mountvol`-Operasjoner krever administratorrettigheter. Kjør ledetekst som administrator om nødvendig for å få tilgang til alle funksjoner. Kommandoen`mountvol`har mange alternativer, så du kan`mountvol /?`for å se en liste over tilgjengelige alternativer og deres beskrivelser.

"mountvol" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Oppretter, sletter eller fører opp et volummonteringspunkt.

MOUNTVOL [stasjon:]bane Volumnavn
MOUNTVOL [stasjon:]bane /D
MOUNTVOL [stasjon:]bane /L
MOUNTVOL [stasjon:]bane /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

bane Angir den eksisterende NTFS-mappen som 
monteringspunktet
skal plasseres i.
Volumnavn Angir volumnavnet der monteringspunktet skal 
plasseres.
/D Fjerner monteringspunktet for volum fra angitt 
mappe.
/L Viser navnet på monteringspunktet for volum for 
angitt mappe.
/P Fjerner monteringspunktet for volum fra angitt 
mappe,
demonterer volumet og gjør volumet ikke-
monterbart.
Du kan gjøre volumet monterbart igjen ved å 
opprette
et monteringspunkt for volumet.
/R Fjerner mapper og registerinnstillinger for 
monteringspunkt
for volum, for volumer som ikke finnes på 
systemet.
/N Deaktiverer automatisk montering av nye volumer.
/E Aktiverer på nytt automatisk montering av nye 
volumer.

Mulige verdier for VolumeName sammen med gjeldende 
monteringspunkter er:

\\?\Volume{e2eaebcd-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
C:\

\\?\Volume{e2eaebce-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
D:\

\\?\Volume{e2eaebcf-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
E:\

\\?\Volume{e2eaebd0-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
F:\

\\?\Volume{e2eaebd1-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
G:\

\\?\Volume{e2eaebd2-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
H:\

\\?\Volume{e2eaebd3-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
I:\

\\?\Volume{e2eaebd4-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
J:\

\\?\Volume{e2eaebd5-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
K:\

\\?\Volume{e2eaecce-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
L:\

\\?\Volume{e2eaeccf-5976-11dd-a9ed-806e6f6e6963}\
A:\

Viktig informasjon, tips for "mountvol"-kommandoen

Når du bruker`mountvol`kommando i Windows-ledeteksten, er det noen viktige hensyn å huske på: 1. Administratorrettigheter: Spesifikk`mountvol`-Operasjoner krever administratorrettigheter. Sørg for å kjøre kommandoprompt som administrator om nødvendig.

Høyreklikk -> "Som Administrator bære ut"

2. Risiko for endringer i volumpunkt: Vær forsiktig når du endrer eller sletter volumpunkter, da dette kan påvirke funksjonaliteten til systemet. Endringer i volumpunkter bør bare gjøres hvis du vet nøyaktig hva du gjør. 3. Tilkobling med gyldig bane: Hvis du oppretter et nytt volumpunkt, må du kontrollere at den angitte banen er gyldig. Feil veier kan føre til problemer. 4. Riktig bruk av`/D`(Slett): Hvis du har muligheten`/D`For å slette et volumpunkt, sørg for at volumpunktet ikke lenger er nødvendig. Sletting av et volumpunkt kan føre til at banen blir utilgjengelig. 5. Riktig format for volumidentifikator: Når du bruker kommandoen til å opprette et volumpunkt og spesifisere en volumidentifikator, må du sørge for at du bruker riktig format. Volumidentifikatoren skal være med`\\?\Volume{}`begynne, etterfulgt av en unik identifikator. 6. Nøysom håndtering av stasjonsbokstaver: Endringer i stasjonsbokstaver bør gjøres forsiktig, da de kan påvirke eksisterende stier og snarveier. 7. Sikkerhetskopiering av viktige data: Før du gjør større endringer i volumpunkter, sørg for at viktige data er sikkerhetskopiert for å unngå tap av data. 8. Filsystemkunnskap: Det er nyttig å ha grunnleggende kunnskap om filsystemet og hvordan volumpunkter fungerer for å bruke`mountvol`-Kommando å bruke effektivt. Disse hensyn bør bidra til`mountvol`-Kommando brukes sikkert og effektivt. Hvis du er usikker eller har spesifikke krav, kan det være lurt å undersøke ytterligere informasjon eller rådføre deg med en erfaren administrator.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje mountvol - Oppretter, sletter eller fører opp et volummonteringspunkt.

HTTP: ... console/no/096.htm
0.109
19990

Login with this account not possible Windows 11 is being prepared!

Can I also create shortcuts on the Windows 11 desktop!

Activate / deactivate word suggestions when entering text under Windows 11!

Help can't change the theme on Windows 11, why?

Funktioniert bei Win 11 die Anmeldung auch ohne Internetanschluss!

Where can I find documents on Windows?(0)