SCHTASKS /Create /?: Maakt een beheerder om geplande taken op een lokale of externe systemen.


... De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Create /?"
... "SCHTASKS /Create /?" Fragment uit Microsoft Windows Help
... Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Create /?" commando

Het commando: "SCHTASKS /Create /?" staat aan Windows 11, 10, .. beschikbaar

De voorbeelden voor het commando "SCHTASKS /Create /?"

Hier zijn voorbeelden van het gebruik van de opdracht`SCHTASKS /Create`een geplande taak maken: Voorbeeld 1: Maak een eenvoudige geplande taak:

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN "Mijn taak" /TR "C:\pad\Voor de\script.bat" /ST 12:00

Met deze opdracht wordt een dagelijks geplande taak gemaakt met de naam "MyTask" die het batchscript "C:\Path\To\Script.bat" elke dag om 12:00 uur uitvoert. Voorbeeld 2: Maak een geplande taak met specifieke inloggegevens:

SCHTASKS /Create /SC WEEKLY /D MON /TN "wekelijks verslag" /TR "C:\pad\Voor de\rapport.exe" /ST 08:00 /RU "Gebruikersnaam" /RP "wachtwoord"

Hier wordt een wekelijks geplande taak met de naam "Weekly Report" gemaakt, waarmee het programma "C:\Path\To\Report.exe" elke maandag om 8:00 uur wordt uitgevoerd. De inloggegevens (`Gebruikersnaam`En`wachtwoord`) zijn gespecificeerd. Voorbeeld 3: Maak een geplande taak op een externe computer:

SCHTASKS /Create /S "Computer op afstand" /U "Beheerder_Gebruiker" /P "Administrator wachtwoord" /SC MONTHLY /D 15 /TN "Maandelijks rapport" /TR "C:\pad\Voor de\Maandelijks rapport.exe" /ST 18:00

Hier wordt een maandelijks geplande taak met de naam Maandelijks rapport gemaakt op de externe computer RemoteComputer. De taak voert het programma "C:\Path\To\MonthlyReport.exe" uit op de 15e van elke maand om 18:00 uur. De referenties voor uitvoering op de externe computer zijn opgegeven. Hints: - De parameters zoals`/SC`(schema),`/TN`(Opdrachtnaam),`/TR`(taak uitvoeren),`/ST`(starttijd),`/RU`(Uitvoeren als gebruiker),`/RP`(Uitvoeren als wachtwoord) kan variŽren, afhankelijk van specifieke vereisten. gebruik`SCHTASKS /?`voor een volledige lijst met opties en parameters. - Zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om geplande taken te maken, vooral als u inloggegevens opgeeft. - Inloggegevens moeten zorgvuldig worden behandeld om te voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen.

"SCHTASKS /Create /?" Fragment uit Microsoft Windows Help

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Create [/S computer [/U gebruikersnaam [/P 
wachtwoord]]]
[/RU gebruikersnaam [/RP wachtwoord]] /SC schema [/MO 
aanpassen] [/D dag]
[/M maanden] [/I niet actief] /TN taaknaam /TR taak [/ST 
starttijd]
[/RI interval] [ {/ET eindtijd | /DU duur} [/K] [/XML xml-
bestand] [/V1]]
[/SD begindatum] [/ED einddatum] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beschrijving:
Hiermee kan een beheerder taken plannen op een lokale of
externe computer. 

Parameterlijst:
/S computer Het systeem waarmee verbinding wordt 
gemaakt. Als dit
wordt overgeslagen, wordt de 
systeemparameter op
het lokale systeem ingesteld.

/U gebruikersnaam De gebruikerscontext waaronder 
schtasks.exe
moet worden uitgevoerd.

/P [wachtwoord] Het wachtwoord voor de opgegeven 
gebruikerscontext.
Invoer wordt gevraagd indien 
overgeslagen.

/RU gebruikersnaam De gebruikersaccount voor Uitvoeren als
(gebruikerscontext) waarmee de taak wordt 
uitgevoerd.
Geldige waarden voor de systeemaccount
zijn "", "NT AUTHORITY\SYSTEM"of "SYSTEM".
Voor v2-taken zijn 'NT AUTHORITY\Lokale 
service' en 
'NT AUTHORITY\Netwerkservice' beschikbaar 
naast 
de bekende beveiligings-id's voor de drie 
typen. 

/RP [wachtwoord] Het wachtwoord voor de gebruiker voor 
Uitvoeren als. 
Als de waarde '*' is of als geen waarde is 
opgegeven,
wordt er gevraagd om het wachtwoord. Dit 
wachtwoord 
wordt genegeerd voor de systeemaccount. 
Het wachtwoord
moet in combinatie met /RU of /XML worden 
gebruikt.

/SC schema De frequentie van het schema.
Geldige schematypen: MINUTE, HOURLY, 
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.

/MO aanpassen Hiermee wijzigt u het schematype, zodat u 
het
terugkeerpatroon van het schema 
nauwkeuriger kunt 
bepalen. Geldige waarden vindt u in de 
sectie 
hieronder.

/D dagen De dag van de week waarop de taak wordt 
uitgevoerd. 
Geldige waarden: MON, TUE, WED, THU, FRI, 
SAT, SUN en
voor het schematype MONTHLY 1 - 31 (dagen 
van de maand). 
Met het jokerteken '*' geeft u alle dagen 
op.

/M maanden De maand(en) van het jaar. De 
standaardwaarde is de 
eerste dag van de maand. Geldige waarden: 
JAN, FEB, MAR, 
APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, 
DEC. Met het 
jokerteken '*' geeft u alle maanden op.

/I niet actief Hiermee geeft u op na welke periode van 
inactiviteit 
een geplande ONIDLE-taak moet worden 
uitgevoerd.
Geldig bereik: 1 - 999 minuten.

/TN taaknaam Een naam die een unieke aanduiding van de
geplande taak vormt.

/TR taak Het pad en de bestandsnaam van het 
programma dat op 
de geplande tijd wordt uitgevoerd.
Voorbeeld: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttijd De starttijd voor het uitvoeren van de 
taak. De 
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok), 
bijvoorbeeld 
14:30 voor half drie 's middags. Als /ST 
niet wordt 
opgegeven, wordt de huidige tijd gebruikt. 
Deze optie
is vereist als /SC ONCE wordt gebruikt.

/RI interval Het herhalingsinterval in minuten. Deze 
optie is niet 
geldig voor de schematypen MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Geldig bereik: 1 - 599940 minuten.
Als /ET of /DU is opgegeven, wordt deze 
optie 
standaard ingesteld op 10 minuten.

/ET eindtijd De eindtijd voor het uitvoeren van de 
taak. De
tijdnotatie is UU:mm (24-uursklok), 
bijvoorbeeld
14:50 voor tien voor drie 's middags. Deze 
optie is niet 
geldig voor de schematypen ONSTART, 
ONLOGON, 
ONIDLE, ONEVENT.

/DU duur De duur van de uitvoering van de taak. De 
tijdnotatie 
is UU:mm. Deze optie is niet geldig met 
/ET of
de schematypen ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, 
ONEVENT.
Als /RI wordt opgegeven voor /V1-taken, 
wordt de duur 
standaard ingesteld op 1 uur.

/K BeŽindigt de taak op de eindtijd of na de 
opgegeven 
duur. Deze optie is niet geldig voor de 
schematypen 
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. De 
optie /ET of /DU
moet zijn opgegeven.

/SD startdatum De eerste dag waarop de taak moet worden 
uitgevoerd. 
De notatie is dd/mm/yyyy. De 
standaardwaarde is de huidige datum. 
Deze optie is niet geldig voor de 
schematypen ONCE, 
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED einddatum De laatste dag waarop de taak moet worden 
uitgevoerd. 
De notatie is dd/mm/yyyy. Deze optie is 
niet geldig voor de 
schematypen ONCE, ONSTART, ONLOGON, 
ONIDLE, ONEVENT.

/EC kanaalnaam Het gebeurteniskanaal voor OnEvent-
triggers.

/IT Hiermee kan de taak alleen interactief 
worden 
uitgevoerd als de /RU-gebruiker is 
aangemeld 
wanneer de opdracht wordt uitgevoerd. Deze 
taak wordt 
alleen uitgevoerd als de gebruiker is 
aangemeld.

/NP Geen wachtwoord wordt opgeslagen. De taak 
wordt niet-
interactief uitgevoerd
als de opgegeven gebruiker. Alleen lokale 
bronnen zijn
beschikbaar.

/Z Hiermee wordt de taak gemarkeerd voor 
verwijdering
na de laatste uitvoering.

/XML xml-bestand Hiermee wordt een taak gemaakt met de 
taak-XML die in
een bestand is opgegeven. U kunt deze 
optie gebruiken 
met /RU en /RP, of alleen met /RP als de 
principal al
in de taak-XML is opgegeven.

/V1 Hiermee maakt u een taak die zichtbaar is 
op
oudere platforms dan Vista.
Niet compatibel met /XML.

/F Hiermee wordt de taak gemaakt en worden 
waarschuwingen 
onderdrukt als de opgegeven taak al 
bestaat.

/RL niveau Het uitvoeringsniveau voor de opdracht. 
Geldige waarden 
zijn LIMITED en HIGHEST. De 
standaardwaarde is LIMITED.

/DELAY vertraging De tijd waarmee de uitvoering van de taak 
wordt 
vertraagd nadat de trigger is geactiveerd. 
De
tijdnotatie is uuuu:ss. Deze optie is 
alleen geldig
voor de schematypen ONSTART, ONLOGON en 
ONEVENT.

/? Dit helpbericht weergeven.

Geldige waarden voor de schakeloptie /MO per schematype:
MINUTE: 1 - 1439 minuten.
HOURLY: 1 - 23 uur.
DAILY: 1 - 365 dagen.
WEEKLY: week 1 - 52.
ONCE: geen schakelopties.
ONSTART: geen schakelopties.
ONLOGON: geen schakelopties.
ONIDLE: geen schakelopties.
MONTHLY: 1 - 12, of 
FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY.

ONEVENT: Zoekopdrachttekenreeks voor XPath-gebeurtenis.
Voorbeelden:
==> Een geplande taak 'doc' maken op externe computer 'ABC'
die notepad.exe elk uur als gebruiker 'uitvoerenals' 
uitvoert. 

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU 
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC HOURLY /TN doc /TR notepad 

==> Hiermee wordt een taak 'accountant' op de externe 
computer 
'ABC' gemaakt die calc.exe elke 5 minuten van de 
opgegeven
starttijd tot de eindtijd tussen de start- en einddatum 
uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord 
/SC MINUTE
/MO 5 /TN accountant /TR calc.exe /ST 12:00 /ET 
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU uitvoerenals 
/RP wachtwrd

==> Een geplande taak 'gametime' maken om FreeCell uit te 
voeren op de
eerste zondag van elke maand.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO first /D SUN /TN 
gametime 
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Een geplande taak 'report' op externe computer 'ABC' 
maken
die notepad.exe elke week uitvoert.

SCHTASKS /Create /S ABC /U gebruiker /P wachtwoord /RU 
uitvoerenals
/RP wachtwoord /SC WEEKLY /TN rapport /TR 
notepad.exe

==> Hiermee wordt een taak 'logtracker' gemaakt op de externe 
computer 'ABC'
die notepad.exe elke vijf minuten uitvoert vanaf de 
opgegeven
starttijd zonder eindtijd. Er wordt naar het /RP-
wachtworod
gevraagd.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domein\gebruiker /P wachtwoord 
/SC MINUTE
/MO 5 /TN logtracker 
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU uitvoerenals /RP

==> Hiermee wordt een taak 'gaming' gemaakt die freecell.exe 
start
om 12:00 uur en automatisch elke dag om 14:00 uur stopt.

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST 
12:00
/ET 14:00 /K
==> Een geplande taak 'EventLog' maken om wevtvwr.msc uit te 
voeren als
gebeurtenis 101 in kanaal Systeem wordt gepubliceerd

SCHTASKS /Create /TN EventLog /TR wevtvwr.msc /SC ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101] 

Belangrijke informatie, tips voor het "SCHTASKS /Create /?" commando

Bij gebruik van de`SCHTASKS /Create`commando, zijn er enkele belangrijke overwegingen en aandachtspunten: ### Rechten: 1. Taakregistratie: Controleer de logboeken van uw geplande taken om er zeker van te zijn dat ze correct worden uitgevoerd. Dit kan nuttig zijn bij het identificeren van problemen. 2. Periodieke controle: Controleer regelmatig uw geplande taken, vooral na systeemupdates of -wijzigingen, om er zeker van te zijn dat ze goed werken. 3. Tijdformaat: Zorg ervoor dat de tijden en schema's correct zijn opgemaakt. Onjuiste tijdsspecificaties kunnen tot onverwacht gedrag leiden. 4. Parametercombinaties: Sommige parameters zijn aan elkaar gerelateerd. Zorg ervoor dat de combinatie van parameters logisch is en de gewenste resultaten oplevert. 5. Tijd versus tijdsinterval: Let op het verschil tussen het opgeven van een specifieke tijd (`/ST`) en een tijdsinterval (`/ET`). Maak duidelijk welk type planning geschikt is voor uw geplande taak. 6. Geplande taakmachtigingen: Zorg ervoor dat de gebruiker who`SCHTASKS /Create`beschikt over de benodigde machtigingen voor de geplande taak. Vooral als je inloggegevens hebt (`/RU`En`/RP`), moeten deze gebruikers over de benodigde rechten beschikken. 7. De parameters begrijpen: Neem de tijd om de documentatie te lezen (`SCHTASKS /?`) om de verschillende parameters en hun effecten te begrijpen. 8. Beheerdersrechten: Voor het maken van geplande taken zijn beheerdersrechten vereist. Zorg ervoor dat u de opdrachtprompt als beheerder opent. 9. Programma- of scriptafhankelijkheden: Als uw geplande taak afhankelijk is van externe programma's of scripts, zorg er dan voor dat de omgevingsvariabelen, paden en afhankelijkheden correct zijn geconfigureerd. 10. Back-up van taken: Maak indien nodig back-ups van uw geplande taakconfiguratie, zodat u deze snel kunt herstellen in geval van een probleem. Het is belangrijk dat`SCHTASKS /Create`-Command moet zorgvuldig worden gebruikt, vooral bij gebruik op productiesystemen. Ongewenste wijzigingen in geplande taken kunnen tot onverwacht gedrag leiden.


Deutsch
English
EspaŮol
FranÁais
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŗnyǔ)
TŁrkÁe
PortuguÍs
PortuguÍs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDe opdracht SCHTASKS /Create /? - Maakt een beheerder om geplande taken op een lokale of externe systemen.

HTTP: ... console/nl/149.htm
0.108
20545

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

Hilfe ich kann die Bilder aus den Office Dokumenten nicht am Desktop ablegen!

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

Ein ISO-Image auf eine DVD mit CMD Befehlen in Windows 8.1, 10, 11 brennen?(0)