ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Komennon syntaksi on:

NET TIME
[\\tietokonenimi | /DOMAIN[:toimialuenimi] |
/RTSDOMAIN[:toimialuenimi]] [/SET]
[\\tietokonenimi] /QUERYSNTP
[\\tietokonenimi] /SETSNTP[:ntp-palvelinluettelo]

NET TIME synkronoi tietokoneen kellon toisen tietokoneen tai
toimialueen
kellon kanssa tai näyttää tietokoneen tai toimialueen kellonajan.
Kun komentoa käytetään ilman valitsimia Windows Server -
toimialueessa,
komento näyttää toimialueen aikapalvelimeksi määritetyn
tietokoneen nykyisen
päivämäärän ja kellonajan. Tällä komennolla voi asettaa NTP-
aikapalvelimen
tietokonenimen määrittämäksi tietokoneeksi.

\\tietokonenimi Sen tietokoneen nimi, joka tarkistetaan tai
jonka
kanssa tiedot synkronoidaan.

/DOMAIN[:toimialuenimi] Määrittää, että kellonaika synkronoidaan
toimialuenimen määrittämän toimialueen
ensisijaisesta
ohjauskoneesta.

/RTSDOMAIN[:toimialuenimi] Määrittää, että synkronointi tapahtuu
toimialuenimen määrittämän
toimialueen
luotettavasta aikapalvelimesta.

/SET Tietokoneen kellonaika synkronoidaan määritetyn
tietokoneen tai toimialueen kellonajan kanssa.
/QUERYSNTP Näyttää tälle tietokoneelle määritettynä olevan
NTP-palvelimen.
/SETSNTP[:ntp-palvelinluettelo]
Asettaa tämän tietokoneen käyttämät NTP-
aikapalvelimet.
Kyseessä voi olla luettelo IP-osoitteista tai
DNS-nimistä,
jotka on erotettu välilyönneillä. Jos
luettelossa on useita
aikapalvelimia, luettelo täytyy kirjoittaa
lainausmerkkeihin.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Komennon syntaksi on:

NET USE
[laitenimi | *] [\\tietokonenimi\jakonimi[\asema] [salasana | *]]
[/USER:[toimialuenimi\]käyttäjänimi]
[/USER:[pisteellinen toimialuenimi\]käyttäjänimi]
[/USER:[käyttäjänimi@pisteellinen toimialuenimi]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {laitenimi | *} [salasana | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE liittää tietokoneen jaettuun resurssiin tai irrottaa
tietokoneen jaetusta resurssista. Jos valitsimia ei ole, komento
näyttää
tietokoneen yhteydet.

laitenimi Määrittää nimen resurssin yhdistämistä varten
tai
laitteen, jonka yhteys katkaistaan. Laitenimiä
on
kahdenlaisia: levyasemat (D: - Z:) ja tulostimet
(LPT1: - LPT3:). Kirjoita tähti tietyn
laitenimen asemesta, jos haluat määrittää
seuraavan
käytettävissä olevan laitenimen.
\\tietokonenimi Sen tietokoneen nimi, joka valvoo
jaettua resurssia. Jos tietokonenimessä on
välilyöntejä,
kirjoita kaksoiskenoviiva (\\) ja tietokonenimi
lainausmerkkeihin (" "). Tietokonenimessä voi
olla
1 - 15 merkkiä.
\jakonimi Jaetun resurssin verkkonimi.
\asema Määrittää palvelimen NetWare-aseman. Netware-
asiakaspalvelu
(Windows-työasemat) tai NetWaren
yhdyskäytäväpalvelu
(Windows-palvelin) täytyy olla asennettuna ja
käytössä,
jotta NetWare-palvelimiin voi muodostaa
yhteyden.
salasana Jaetun resurssin käytössä tarvittava salasana.
* Näyttää salasanaa kysyvän kehotteen. Salasana
ei näy, kun kirjoitat sen salasanakehotteeseen.
/USER Määrittää eri käyttäjänimen, jolla yhteys
muodostetaan.
toimialuenimi Määrittää toisen toimialueen. Jos toimialuetta
ei määritetä,
komento käyttää toimialuetta, johon käyttäjä on
parhaillaan
kirjautuneena.
käyttäjänimi Määrittää käyttäjänimen, jolla sisäänkirjaus
tehdään.
/SMARTCARD Määrittää, että yhteys muodostetaan älykortin
tunnistetiedoilla.
/SAVECRED Määrittää, että käyttäjänimi ja salasana
tallennetaan.
Tämä valitsin ohitetaan, ellei komento kysy
käyttäjänimeä
ja salasanaa.
/HOME Käyttäjä yhdistetään hänen aloituskansioonsa.
/DELETE Peruuttaa verkkoyhteyden ja poistaa yhteyden
pysyvien yhteyksien luettelosta.
/PERSISTENT Valvoo pysyvien verkkoyhteyksien käyttöä.
Oletusarvo on viimeksi käytetty asetus.
YES Tallentaa yhteydet, kun ne muodostetaan, ja
palauttaa ne seuraavan sisäänkirjauksen
yhteydessä.
NO Ei tallenna muodostettavaa yhteyttä tai
myöhempiä
yhteyksiä. Olemassa olevat yhteydet palautetaan
seuraavan sisäänkirjauksen yhteydessä. Voit
poistaa
pysyviä yhteyksiä käyttämällä /DELETE-
valitsinta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Komennon syntaksi on:

NET USER
[käyttäjänimi [salasana | *] [valitsimet]] [/DOMAIN]
käyttäjänimi {salasana | *} /ADD [valitsimet] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/DELETE] [/DOMAIN]
käyttäjänimi [/TIMES:{ajat | ALL}]

NET USER luo ja muokkaa tietokoneiden käyttäjätilejä. Jos
valitsimia
ei käytetä, komento näyttää tietokoneen käyttäjätilit.
Käyttäjätilien
tiedot on tallennettu käyttäjätilien tietokantaan.

käyttäjänimi Lisättävän, poistettavan, muokattavan tai
tarkasteltavan
käyttäjätilin nimi. Käyttäjätilin nimessä voi olla
enintään
20 merkkiä.
salasana Asettaa tai muuttaa käyttäjätilin salasanan.
Salasanan täytyy olla vähintään niin pitkä, kuin
NET ACCOUNTS -komennon /MINPWLEN-valitsin määrittää.
Salasanassa
voi olla enintään 14 merkkiä.
* Näyttää salasanaa kysyvän kehotteen. Salasana
ei näy, kun kirjoitat sen salasanakehotteeseen.
/DOMAIN Suorittaa toiminnon nykyisen toimialueen
ohjauskoneelle.
/ADD Lisää käyttäjätilin käyttäjätilien tietokantaan.
/DELETE Poistaa käyttäjätilin käyttäjätilien tietokannasta.

Valitsimet Katso alla olevaa luetteloa.

Valitsimet Kuvaus
--------------------------------------------------------------
----------
/ACTIVE:{YES | NO} Ottaa tilin käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Jos tili ei ole aktiivinen,
käyttäjä ei voi
käyttää palvelinta. Oletusarvo on
YES.
/COMMENT:"teksti" Käyttäjätiliä kuvaava
kommentti. Kirjoita teksti
lainausmerkkeihin.
/COUNTRYCODE:nnn Käyttää käyttöjärjestelmä maakoodia
määritettyjen kielitiedostojen
käyttämiseksi
käyttöohjeissa ja virhesanomissa.
Arvo
0 tarkoittaa oletusmaakoodia.
/EXPIRES:{päivämäärä | NEVER} Saa tilin vanhentumaan, jos
päivämäärä
asetetaan. NEVER tarkoittaa, että
tilillä ei ole
aikarajaa. Vanhentumispäivä on
muodossa
kk/pp/vv(vv). Kuukausi voi olla
numero- tai
tekstimuodossa tai lyhennetty
kolmeen kirjaimeen.
Vuodessa voi olla kaksi tai neljä
numeroa.
Erota päivämäärän osat
vinoviivoilla (/)
(ei välilyönneillä).
/FULLNAME:"nimi" Käyttäjän koko nimi (ei vain
käyttäjänimi). Kirjoita nimi
lainausmerkkeihin.
/HOMEDIR:polkunimi Asettaa käyttäjän aloituskansion
polun.
Polun täytyy olla olemassa.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Määrittää, voivatko käyttäjät
muuttaa omaa
salasanaansa. Oletusarvo on YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Määrittää, onko käyttäjätilillä
oltava
salasana. Oletusarvo on YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Määrittää, tuleeko käyttäjän
päivittää
salasana seuraaavan kirjautumisen
yhteydessä. Oletusarvo
on NO.
/PROFILEPATH[:polku] Asettaa käyttäjän
kirjautumisprofiilin polun.
/SCRIPTPATH:polkunimi Käyttäjän kirjauskomentosarjan
polku.
/TIMES:{ajat | ALL} Kirjautumisaika. TIMES annetaan
muodossa
päivä[-päivä][,päivä[-
päivä]],aika[-aika][,aika
[-aika]], yhden tunnin välein.
Päivät voi kirjoittaa kokonaan tai
lyhennettyinä.
Tunnit voivat olla 12 tai 24 tunnin
muodossa. Jos
käytössä on 12 tunnin muoto, käytä
lyhenteitä am,
pm, a.m. tai p.m. ALL tarkoittaa,
että käyttäjä
voi kirjautua aina sisään, ja tyhjä
arvo
tarkoittaa, että käyttäjä ei voi
koskaan
kirjautua sisään. Erota päivä- ja
aikatiedot
pilkuilla sekä useat päivä- ja
aika-tiedot
puolipisteellä.
/USERCOMMENT:"teksti" Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai
muuttaa
tilin kommenttia.
/WORKSTATIONS:{tietokonenimi[,...] | *}
Näyttää enintään kahdeksan
tietokonetta, joista
käyttäjä voi kirjautua verkkoon.
Jos
/WORKSTATIONS-valitsimella ei ole
luetteloa tai
jos luettelo on *, käyttäjä voi
kirjautua sisään
mistä tahansa tietokoneesta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento NET HELP TIME - synkronoi tietokoneen kellon kanssa, että toisen tietokoneen tai verkkotunnuksen, tai näyttää aikaa tietokoneen tai verkkotunnuksen. Kun käyttää ilman vaihtoehtoja Windows Server Domain, se näyttää nykyisen päivämäärän ja kellonajan milloin tietokone on nimetty aika palvelimen verkkotunnus. Tämä komento sallii asettamalla NTP timeserver for computername.

HTTP: ... console/fi/123.htm
0.249
49821

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

Turn off numeric sorting in MS Explorer (file, directory Windows 10, 8.1) !

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Wo kann ich mein DHL Konto aktivieren, verwalten und Pakete managen?

 /

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Explorer View Grouping, hows to turn off in Q-Dir list views!

 /

Where is security at glance in the 1909 Windows 10, defender, account protection?

 /