Komento FOR - Suorittaa määritetyn komennon kullekin tiedostojoukon tiedostoll....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FOR
Suorittaa määritetyn komennon kullekin tiedostosarjan
tiedostolle.

FOR %muuttuja IN (sarja) DO komento [komennon parametrit]

%muuttuja Määrittää korvattavan parametrin (yksi merkki).
(sarja) Yksi tai useampia tiedostoja, yleismerkkejä
voidaan käyttää.
komento Määrittää kullekin tiedostolle suoritettavan
komennon.
komennon parametrit
Määrittää parametrit tai valitsimet
suoritettavalle komennolle.

Jos haluat käyttää FOR-komentoa komentojono-ohjelmassa, määritä
%%muuttuja
%muuttujan sijaan. Muuttujien nimet vaativat saman merkkikoon,
joten %i on
eri muuttuja kuin %I.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, seuraavia FOR-komennon
lisäominaisuuksia tuetaan:

FOR /D %muuttuja IN (joukko) DO komento [komentoparametrit]

Jos joukko sisältää yleismerkkejä, ne vastaavat kansionimiä
tiedostonimien asemesta.

FOR /R [[asema:]polku] %muuttuja IN (joukko)
DO komento [komentoparametrit]

Käy läpi kansiopuuta [asema:]polku suorittaen
FOR-käskyä jokaisessa puun kansiossa. Jos kansiota
ei ole määritetty /R-valitsimen jälkeen, oletusarvona
on nykyinen kansio. Jos joukko on vain piste (.), luetellaan
kansiopuu.

FOR /L %muuttuja IN (alku, askel, loppu)
DO komento [komentoparametrit]

Joukko on numeroiden jakso alusta loppuun askellettuna.
(1,1,5) luo jakson 1 2 3 4 5 ja (5,-1,1) luo jakson (5 4 3 2
1)

FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (tiedostonimijoukko)
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ("merkkijono")
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ('komento')
DO komento [komentoparametrit]

tai, jos usebackq-asetus on käytössä:

FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (tiedostonimijoukko)
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN ('merkkijono')
DO komento [komentoparametrit]
FOR /F ["asetukset"] %muuttuja IN (`komento`)
DO komento [komentoparametrit]

Tiedostonimijoukko tarkoittaa vähintään yhtä tiedostonimeä.
Jokainen
tiedosto avataan, luetaan ja käsitellään, ennen kuin
siirrytään
seuraavaan tiedostonimijoukkoon. Käsittely sisältää tiedoston
lukemisen, jakamisen yksittäisiksi tekstiriveiksi ja
jäsentämisen
määrityksiksi. Tämän jälkeen silmukan perusosaa kutsutaan
muuttujan
arvoilla, jotka on määritetty löydettyjen
määritysmerkkijonojen mukaan.
Valitsin /F välittää oletusarvoisesti jokaisen tiedoston
rivin
ensimmäisen tyhjän määrityksen. Tyhjät rivit ohitetaan. Voit
korvata
oletusjäsennystoiminnon määrittämällä valinnaisen
"asetukset"-parametrin.
Tämä on lainausmerkein erotettu merkkijono, joka sisältää
vähintään
yhden jäsennysasetuksen määrittävän avainsanan.
Avainsanoja ovat seuraavat:

eol=c - Määrittää rivin lopun kommenttimerkin
(vain kerran).
skip=n - Määrittää tiedoston alussa ohitettavien
rivien määrän.
delims=xxx - Määrittää erotinjoukon. Tämä korvaa
oletuserotinjoukon (väli ja sarkain).
tokens=x,y,m-n - Määrittää ne rivien vuoromerkit, jotka
välitetään jokaisen iteraation
perusosaan.
Tämä aiheuttaa lisämuuttujanimien
varaamisen.
m-n-muoto on alue, joka määrittää
vuoromerkkien m
ja n väliset vuoromerkit. Jos tokens=-
merkkijonon
viimeinen merkki on tähtimerkki,
komento varaa
lisämuuttujan. Lisämuuttuja
vastaanottaa tekstin,
joka riville jää viimeisen jäsennetyn
vuoromerkin
jälkeen.
usebackq - Määrittää uuden semantiikan, missä
kokolainausmerkkien sisällä oleva
merkkijono
toteutetaan komentona, ja
puolilainausmerkkien
sisällä oleva merkkijono on täsmällinen
merkkijonokomento, jossa tiedostonimet
voidaan
kirjoittaa kokolainausmerkkien sisään
tiedostonimijoukossa.

Esimerkkejä:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (oma.txt) do @echo %i
%j %k

Jäsentää jokaisen Oma.txt-tiedoston rivin ohittaen rivit,
jotka
alkavat puolipisteellä sekä välittää jokaisen rivin toisen ja
kolmannen merkinnän perusosaan siten, että merkinnät on
erotettu
toisistaan pilkuilla tai väleillä. Huomaa perusosan
käskyviittaus
%i toisen merkinnän hakemiseksi, %j kolmannen merkinnän
hakemiseksi
ja %k kolmannen merkinnän jälkeisten merkintöjen hakemiseksi.
Välejä
sisältävissä tiedostonimissä, sinun on sijoitettava
tiedostonimet
kokolainausmerkkien sisään. Jotta lainausmerkkejä voitaisiin
käyttää
tällä tavalla, myös usebackq-vaihtoehtoa on käytettävä.
Muuten
kokolainausmerkkien välissä oleva teksti tulkitaan
täsmälliseksi
merkkijonoksi.

%i on määritetty eksplisiittisesti FOR-komennossa, %j ja %k
on
epäsuorasti määritetty tokens=-vaihtoehdon avulla. Voit
määrittää
jopa 26 merkintää tokens=-rivillä. Muuttujaa, joka on
suurempi
kuin kirjain z tai Z, ei kuitenkaan voi määrittää. Ota
huomioon,
että FOR-muuttujat koostuvat yhdestä kirjaimesta, kirjainkoko
on
merkitsevä, muuttujat ovat yleisiä eikä niitä voi olla
samanaikaisesti
aktiivisena enempää kuin 52.

Voit käyttää FOR /F -komentoa myös peräkkäisten merkkijonojen
jäsentämiseen muodostamalla tiedostonimijoukkoja sulkeiden
sisään käyttämällä kokolainausmerkkejä. Niitä käsitellään
yksittäisinä jäsennettyinä tiedoston syöteriveinä.

Voit käyttää FOR /F -komentoa myös tulostekomennon
jäsentämisessä
muodostamalla tiedostonimijoukon sulkeiden sisään käyttämällä
kokolainausmerkkejä. Merkkijonoa käsitellään komentorivinä,
joka
välitetään Cmd.exe-alitiedostolle. Tulostus siepataan ja
jäsennetään tiedostona. Seuraava esimerkki:

FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`joukko`) DO @echo %i

luettelee nykyisen ympäristön ympäristömuuttujanimet.

FOR-muuttujaviittauksien korvauksia on parannettu.
Voit käyttää nyt seuraavia valinnaisia syntakseja:

%~I - Laajentaa %I-merkinnän poistamalla kaikki
ympäröivät lainausmerkit (").
%~fI - Laajentaa %I-merkinnän FQN-polkunimen.
%~dI - Laajentaa vain %I-merkinnän aseman kirjaimen.
%~pI - Laajentaa vain %I-merkinnän polun.
%~nI - Laajentaa vain %I-merkinnän tiedostonimen.
%~xI - Laajentaa vain %I-merkinnän tiedostotunnisteen.
%~sI - Laajennettu polku sisältää vain lyhyitä nimiä.
%~aI - Laajentaa %I-merkinnän tiedostomääritteet.
%~tI - Laajentaa %I-merkinnän tiedoston päivämäärän ja
ajan.
%~zI - Laajentaa %I-merkinnän tiedostokoon.
%~$PATH:I - Etsii PATH-ympäristömuuttujassa luetellut
hakemistot
ja laajentaa %I-merkinnän ensimmäisen löydetyn
FQN-nimen. Jos ympäristömuuttujaa ei ole
määritetty
tai etsintä ei löydä tiedostoa, tämä muuttuja
laajennetaan tyhjäksi merkkijonoksi.

Määritteet voidaan yhdistää, jotta saadaan yhdistelmätulokset:

%~dpI - Laajentaa vain %I-määritteen aseman kirjaimen
ja polun.
%~nxI - Laajentaa vain %I-määritteen tiedostonimen ja
laajennuksen.
%~fsI - Laajentaa vain %I-määritteen lyhyet nimet ja
täydelliset
polkunimet.
%~dp$PATH:I - Etsii %I-määritteen PATH-ympäristömuuttujassa
luetellut hakemistot ja laajentaa ensimmäisen
löydetyn
aseman kirjaimen ja polun.
%~ftzaI - Laajentaa %I-määritteen hakemistoluettelon
tulostusrivin
muodossa.

Yllä olevissa esimerkeissä %I ja PATH voidaan korvata millä
tahansa
kelvollisella arvolla. Kelvollinen FOR-muuttujanimi keskeyttää
%~-syntaksin. Isojen kirjaimien käyttäminen muuttujanimissä
(esimerkiksi %I) tekee niistä luettavampia ja estää niiden
sekoittamisen määritteisiin, joissa kirjainkoko ei ole
merkitsevä.C:\WINDOWS>HELP FORMAT
Alustaa levyn Windowsin kanssa käytettäväksi.

FORMAT asema [/FS:tied.järj.] [/V:nimi] [/Q] [/A:koko] [/C] [/X]
[/P:kertoja]
FORMAT asema [/V:nimi] [/Q] [/F:koko] [/P:kertoja]
FORMAT asema [/V:nimi] [/Q] [/T:raitoja /N:sektoreita]
[/P:kertoja]
FORMAT asema [/V:nimi] [/Q] [/P:osumia]
FORMAT asema [/Q]

asema Määrittää asemakirjaimen (jonka perässä on
kaksoispiste),
aseman liityntäkohdan tai aseman nimen.
/FS:järjestelmä Määrittää tiedostojärjestelmän tyypin (FAT,
FAT32, NTFS,
tai UDF).
/V:nimi Määrittää aseman nimen.
/Q Suorittaa pika-alustuksen. Huomaa, että tämä
valitsin jättää
huomiotta valitsimen /P.
/C Vain NTFS: Asettaa luotujen tiedostojen
pakkauksen
oletukseksi uudessa asemassa.
/X Pakottaa aseman pois käytöstä tarvittaessa.
Kaikki avoinna olevat viittaukset asemaan
poistetaan.
/R:versio Vain UDF: Pakottaa alustuksen tiettyyn UDF-
versioon
(1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). Oletusversio
on 2.01.
/D Vain UDF 2.50: Metatiedot kopioidaan.
/A:koko Korvaa oletusvarausyksikön koon.
Oletusasetuksia
suositellaan yleisessä käytössä.
NTFS tukee arvoja 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K.
FAT tukee arvoja 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K, 64K,
(128K, 256K, jos sektorikoko > 512 tavua).
FAT32 tukee arvoja 512, 1024, 2048, 4096, 8192,
16K, 32K,
64K, (128K, 256K, jos sektorikoko > 512 tavua).

Huomaa, että FAT- ja FAT32-tiedostojärjestelmät
asettavat seuraavat rajoitukset aseman
varausyksiköiden
määrälle:

FAT: Varausyksiköiden määrä <= 65526
FAT32: 65526 < varausyksiköiden määrä < 4177918

Alustus lakkaa heti, jos edellä mainittuja
vaatimuksia ei voida toteuttaa käyttämällä
määritettyä
varausyksikön kokoa.

NTFS-pakkausta ei tueta, jos varausyksikön
koko on
suurempi kuin 4096.

/F:koko Määrittää alustettavan levykkeen koon (1,44)
/T:uraa Määrittää urien määrän levyn puolella.
/N:sektoria Määrittää sektorien määrän uralla.
/P:osumia Nollaa aseman osumakertojen jokaisen sektorin.
Tätä
valitsinta ei voi käyttää seuraavan kanssa: /QC:\WINDOWS>HELP FTYPE
Näyttää tai muuttaa tunnisteisiin liitetyt tiedostotyypit.

FTYPE [Tyyppi[=[Käynnistysmerkkijono]]]

Tyyppi Määrittää tarkasteltavan tai muutettavan
tiedostotyypin.
Käynnistysmerkkijono
Määrittää kyseistä tyyppiä olevien tiedostojen
käynnistyskomennon.

Komento FTYPE ilman parametria näyttää tiedostotyypit, joille on
määritelty
käynnistysmerkkijono. Komento FTYPE tyyppi näyttää voimassaolevan
käynnistysmerkkijonon kyseiselle tiedostotyypille.
Jättämällä käynnistysmerkkijono tyhjäksi FTYPE poistaa kytkennän
tiedostotyypin ja käynnistysmerkkijonon väliltä. Parametreja
käyttävässä
komentomerkkijonossa %0 ja %1 korvautuvat käynnistettävällä
tiedostonimellä,
%* korvautuu kaikilla parametreilla, %2 korvautuu ensimmäisellä
parametrilla, %3 toisella jne. %~n korvautuu jäljelle jääneillä
parametreilla alkaen n:nnestä parametrista. Muuttuja n voi saada
arvon
välillä 2 - 9, kyseiset luvut mukaanlukien. Esimerkiksi:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

sallii Perl-komentotiedoston käynnistämisen seuraavasti:

komentotiedosto.pl 1 2 3

Jos haluat, että tunnisteita ei tarvitse kirjoittaa, suorita
seuraava komento:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Tämän jälkeen Perl-komentotiedoston voi käynnistää seuraavasti:

komentotiedosto 1 2 3
GOTO : HELP GOTO
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Komento FOR - Suorittaa määritetyn komennon kullekin tiedostojoukon tiedostolle.

HTTP: ... console/fi/032.htm
0.202
18213

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Modify Recycle Bin in Windows 10, can I?

 /

Can I see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

What is native resolution?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, how to?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /